Us suggereixo...

Publicar una guia de bones pràctiques de com tractar els document amb firmes electrònicques "caducades"

0 votes
Sign in
(thinking…)
Sign in with: Facebook Google
Signed in as (Sign out)

We’ll send you updates on this idea

AdminConsorci AOC (Product Director, or Executive, Consorci AOC) shared this idea  ·   ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →

1 comment

Sign in
(thinking…)
Sign in with: Facebook Google
Signed in as (Sign out)
Submitting...
  • Anonymous commented  ·   ·  Flag as inappropriate

    Les mesures per evitar els "inconvenients" de les signatures caducades s'han de prendre en el moment de crear el document i, prèviament, en el disseny del sistema que l'ha de crear i mantenir.

    L'ENI estableix que l'autenticitat en aquests casos s'ha de garantir mitjançant les metadades del Sistema de Gestió de Documents, per tant, cal disposar-ne tal com estableix preceptivament la Llei 10/2001 d'arxius i gestió de documents de Catalunya.

Feedback and Knowledge Base