Us suggereixo...

Permetre generar notificacions massives o 'per lots'

Poder generar notificacions amb algun sistema que permetés generar múltiples notificacions.
Un primer pas podria ser al menys poder preparar les notificacions pujant un arxiu csv o similar. Després es podrien editar per acabar d'adjuntar arxius per exemple.

3 votes
Sign in
(thinking…)
Sign in with: Facebook Google
Signed in as (Sign out)

We’ll send you updates on this idea

Anonymous shared this idea  ·   ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →

0 comments

Sign in
(thinking…)
Sign in with: Facebook Google
Signed in as (Sign out)
Submitting...

Feedback and Knowledge Base